Notemigonus Rafinesque, 1819
  • Leucosomus Heckel, 1843; (synonym)
  • Stilbius Gill, 1865; (synonym)
  • Stilbe DeKay, 1842; (synonym)
  • Hemiplus Rafinesque, 1820; (synonym)


24.4.2004 (3)Additional information sources: