Amblyrhynchotes Troschel (ex Bibron), 1856
  • Shippofugu Abe, 1949; (synonym)
  • Amblyrhynchote Bibron, 1855; (synonym)


24.4.2004 (3)Additional information sources: